Kategori
#ReboNyunda

Budaya Sunda Posmodéren

Ku Yasraf Amir Piliang, éséy dina Cupumanik No. 58 (Mei 2008)

Paguneman ngeunaan budaya Sunda katut ajén-inajén kasundaan, upama dipatalikeun kana kamekaran budaya dina jaman posmodéren kiwari, geus ngalantarankeun urang nyanghareupan rupaning rélasi nu kompléks. Ari sababna mah kaweruh ngeunaan posmodérenismeu katut posmodérenitasna gé geus kompléks.

Kamekaran globalisasi ékonomi, budaya katut informasi, pon kitu deui tumuwuhna budaya éléktronik, digitalisasi informasi katut réalitas virtual geus mawa pangaruh nu pohara gedéna kana kamekaran budaya Sunda katut ajén-inajén kasundaan. Budaya Sunda kiwari nyanghareupan situasi dilématis antara nu dipiharep jeung nu ngancam tina posmodérenismeu.

Kondisi posmodérenitas geus nimbulkeun parobahan nu nyosok jero dina budaya matéri (material culture). Rupaning kamonésan budaya nu jul-jol ti luar milu mangaruhan jengléngan budaya matéri Sunda.